Inicio > Mis eListas > aulainf > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 21544 al 21563 
AsuntoAutor
Re: Clonacio de ma Dr. Joan
Re: Clonacio de ma Josep Pu
Re: Clonacio de ma Sergi Tu
Re: Clonacio de ma IES Ramo
Re: Clonacio de ma Sergi Tu
Re: Clonacio de ma IES Ramo
Gruip A IES Ramo
Re: Clonacio de ma Josep Pu
Re: Gruip A Pep Nogu
Re: Clonacio de ma Alejandr
Acceleració d'inte Josep M
Re: Clonacio de ma Sergi Tu
Equipament catŗleg Josep Me
Re: Clonacio de ma Josep Pu
Re: Equipament cat Josep Pu
Re: Clonacio de ma Sergi Tu
Problemes amb l'he =?UTF-8?
Re: Problemes amb Josep Pu
=?UTF-8?Q?Re=3A_=5 =?UTF-8?
Re: Equipament =?U Dr. Joan
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
AULAINF
PŠgina principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 21555     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:Re: [aulainf] Fw: Telefón ica - ADSL test de velocidad
Fecha:Miercoles, 2 de Septiembre, 2009  19:05:17 (+0200)
Autor:Joan de Gracia <jdegra25 @.....com>

Hola Jacint. Aquest resultat correspon a una adsl de 1 mb ps.

Pots fer servir tambe l'adreça

ndt.xtec.cat

Per m esurar l'ample de banda.


JdG

J acint <jacintcatalunya@y ahoo.es> wrote:

>Hola Carles,
>
>J o el test de 3 Megues hem dona el resultat com a:
>
>Resultado Test :
>Download Speed: 927 kbps
>(115.9 KB/sec)
>Upload Spe ed: 177 kbps (22.1
>KB/sec)
>Latency: 189 ms
>miérco les, 02 de sept iembre de
>2009 10:29:22
>
>Jo recomanari a per fer el te st, una altre pàgina web neultral que no tingui res a ve ure amb Telefonica per tal de acurar i donar el result at més exacte.
>
>http://www.internautas.org/te stvelocidad/
>
>Miraré de indicar-te a l'escola que teni m 8 Megues a veure quin resultat ens dona.
>
>Salutacions ,
>
>Jacint
>
>
>
>
>
>_______________________ _________
>De: Carles M . Bosch <cmbosch@...>
>Paul: aulainf@... tas.net
>CC : Jordi Minguez gmail <minguezoj@...>; Juan C arlos Escalera <jescaler@...>
>Enviado: martes , 11 de agos to, 2009 14:26:46
>Asunto: [aulainf] Fw: Telef√ ≥nica - A DSL test de velocidad
>
>
>
>----- Original Message --- --
>From: Carles M. Bosch
>To: Carles M. < br> >Bosch
>Sent : Tuesday, August 11, 2009 2:23 PM
>Subject: Tel efónica - ADSL test de velocidad
>
>Si teniu telefòn ica proveu a quest test de velocitat
>a veure quina velocita t us dón a l'ADSL de telefònica de 10 megues. Ja em direu. < br> >Grà cies
>CM
>
>El mensaje est√¡ listo para e nviarse con los siguientes datos
>adjuntos:
>Telefónica - ADSL test de velocidad
>
>Consulta
>
>
> >
>-~-------------------- ------------------------------------------------~-
>Cons ultas recomendadas:
>
>* Servicios de Hosti ng: http://e grupos.net/hs/59
>* Mantenimiento de redes: htt p://egrup os.net/hs/76
>* Publicidad en Internet: http:// egrupos.n et/hs/96
>-~------------------------------------- ------- ------------------------~-
>
>-~------------ ----------- ---------------------------------------------~-
> CREA GR ATIS TU PROPIA RED SOCIAL DE CONTENIDOS
>O part icipa en las muchas ya creadas. ¬¡Es lo √ļltimo, es √ļtil y div ert ido!
>¬¿A qu√© esperas? Visita ya mismo http:// es.corank .com/
>--~--------------------------------------- ------- --------------------~--
>
>
>+--------- --------------- -------------------------------------------+
>AEI C (Asso ciació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya) >http: //www.aeic.es
>ENSENYAMENT I INFORMÀTICA
> 1. Per un pr ogramari lliure i en català
>2. Mínims garant its en el currículum de l'alumnat
>3. Formació profess orat en e l Centre, segons necessitats
>4. Millora equipa ments (In ternet i dotacions centres)
>5. Suport tècnic i reconei xement coordinadors/es d'informàtica
>+------- --------- ----------------------------------------------+
> | Parti cipa als Fòrums d'Informàtica de Centres de l'AEIC! |
>| |
>| - Fòrum general: http://www. elistas.n et/foro/aulainf |
>| - Fòrum ofimàtica: http://w ww.elistas.net/foro/oficentres |
>+--------- --------- --------------------------------------------+
> < br> >****** ****************************************************** ***
>Per donar-te de baixa, envia un missatge a
>aulainf-b aja@...
>Per obtenir ajuda, visita http ://www.eL istas.net/lista/aulainf
>Ens trobaràs a http:/ /www.aeic .es
>******************************************** ******* ************