Inicio > Mis eListas > aulainf > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 20815 al 20834 
AsuntoAutor
Re: RE: Aquesta ll Darío C
Diccionari espanyo Josep M.
Re: Aquesta llista Sergi Tu
RE: RE: Aquesta ll Dr. Joan
Re: Aquesta llista Pedro Má
Re: RE: Aquesta ll janton12
Re: RE: Aquesta ll Dr. Joan
Re: RE: Aquesta ll Mª José
Re: RE: Aquesta ll Joan Can
=?UTF-8?B?UmFkaWFj Enric Bu
Re: RE: Aquesta ll Josep
Exe-learning, Gale Joan Can
Re: Radiació elect Jacint
Las 100 mejores ap Jordi Pe
Re: RE: Aquesta ll Josep Pu
Llapissos USB cont Josep Pu
RE: Aquesta llista AGS
Re: Llapissos USB Víctor F
Re: Llapissos USB iesmalgr
saga control de fa anna luq
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
AULAINF
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 20839     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:Re: [aulainf] Aquesta llista
Fecha:Martes, 11 de Noviembre, 2008  09:49:35 (+0100)
Autor:Sergi Tur Badenas <sergi.tur @...edu>
En respuesta a:Mensaje 20837 (escrito por Darío Castro González)

En/na Darío Castro González ha escrit:
> Hola, >
> E stic amb tu aquesta llista fa ja temps que esta en cai gud a lliure ...
> en quant a l'esperit de la funda ció de l' aeic ...
>
> * Donar suport i as sistència al s membres de l'Associació en
> l'ex ercici de la seva professió.
> * Afavorir l'en senyament , la recerca i la difusió de la
> I nformàtic a a Catalunya.
> * Contribuir a la mi llora de les condicions pedagògiques de
> l' ensenyame nt de la Informàtica.
> * Fomentar to tes les a ctivitats que afavoreixin la formació
> del professorat.
> o Impulsar i fac ilitar en tre els ensenyants intercanvis
> de to ta mena (llibres, revistes, material pedagògic,
> etc.)
> o promoure reunions, cursets, col·loquis, congressos i,
> en general, totes les activitats que puguin ser
> d'interès.
> o Impu lsar l'el aboració de materials didàctics per a la
> innovacié en l'ensenyament de la Informàtica. < br> > o Divulgar documentació pedagógica, artic les
> d'investigació i materials que es r elacionin amb
> l'ensenyament de la In formàtica.
> * Potenciar la col·labor ació entr e grups i associacions amb
> object ius simil ars de dins de Catalunya i de fora.
> * Fer d' interlocutors davant de l'Administració, per definir
> les funcions del coordinador d'Informàtica, i convertir la
> seva figura en Cap d e departa ment d'Informàtica.
> * Fer d'interlo cutors da vant de l'Administraciò, per poder
> elabora r un nou model de formació del professorat, buscant
> noves fórmules tan per la formació dels l'en sen yants com per
> la formació del Cap de depar tament d'Informàtica.
> * Fer d'inter locutors davant de l'Administració, per definir
> el model d'integració de la informàtica dins el currícu lum
> de l'alumnat.
> * Quals evol altr e objectiu que es decideixi en una assemblea
> legal de l'Associació.
> * Prestar servei s ense ànim de lucre als socis.
>
> Crec que esta lluny de les actuals discussions massa centrades en
> dimonit zar a Microsoft i fer passar per bo i desitjable un si ste ma lluny
> de la realitat dels professors, alu mnes i em preses, que en lloc
> d'estalviar-nos feina en dona més encara.

Aquesta és la teva opinió que cla rament no co mpartim molta gent que
també som professors i/ o alumnes i que a més hem treballat i treballem
per a e mpreses.

Sense ànims d'arengar a ningú, em veig amb la necessit at de defensar-me
pel teu comentari. I em preg unto: per què ens hem de defensar els del
programari ll iure? Per què tant sovint ens demanen justificacions amb
PL? Ho vegeu lògic?

No entenc perquè hi ha gent q ue encara es centra només en la cara
negativa. El programa ri lliure no "dimonitza" a ningú, al contrari
intenta m illorar u na realitat i treballa sobre uns valors: recordeu qu e
c om a professors, també eduquem en valors.

A més la gen t és "lliure" de dimonitzar el que cregui que és dimoni tzable. De fet, per que defensar a una gran empresa co m M icrosoft?
Quants de vosaltres us paga quelcom Microsoft ? Per què no defensar el
programari lliure?

Jo ajudo a administrar la xarxa d'una escola. Sense dubtes, co m a altres
persones, el programari lliure ens ha ajudat. D ic ens ajudat i no pas
que sigui la solució pe rfecta. C om a professor el mateix.

I les empreses? doncs està p le de programari lliure a les empreses: PL
is no Linux (only): En servidors i xarxa hi ha Pl a patades, en
des envolupament també (PHP,Mysql, software lliure fet amb Ja va com
Tomcat etc...), OpenOffice, Google, mun ts d'apli cacions web com Moodle,
mediawiki, eines de bl ogs, etc i també Linux: Voleu una llista
d'instituts qu e treball en amb PL? Son més dels que segurament ens pensem.
Par ticipo de moltes llistes de programari lliure i no par en d'arribar
ofertes de feina relacionades amb el PL. Per què hi ha gent que us
entesteu en dir que no é s un segm ent important? Potser no té la quota de
mercat més gran , però és una quota prou important (i a l'alça) que no es
pot ignorar.

Crec que sincerament, s i aquesta llist a té problemes no serà culpa del
programari ll iure. Ser an altres temes en tot cas. Vaja que em sembla una
desv iació del tema, que precisament no ha iniciat cap defe nso r del PL.

Salutacions,

Sergi Tur