Inicio > Mis eListas > aulainf > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 17870 al 17889 
AsuntoAutor
Una notícia espera Pau Cabo
Una revista intere Dr. Joan
Re: CompetŤncies b Emili
Outlook express Carles M
Re: Outlook expres Carles M
Plec de condicions Jordi Pe
Vulnerabilitats a eduard c
Llibre "Redes Inal Dr. Joan
Defective By Desig Dr. Joan
sistema linux per Artur Ta
RE: sistema linux Dr. Joan
Re: sistema linux Artur Ta
Re: sistema linux Ramon Al
Dones i tecnologia M™ Josť
ConvocatÚria de pl Dr. Joan
Informe sobre el p Dr. Joan
Disponible JA la b Dr. Joan
TIC primŗria Josep M.
RE: TIC primŗria juanjo
Re: TIC primŗria Josep M.
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
AULAINF
PŠgina principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 17892     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[aulainf] Plec de condicions per a les "comunitats digitals" d'Amposta (Ciutat digital)
Fecha:Lunes, 17 de Julio, 2006  09:53:37 (+0200)
Autor:Jordi Perales <jordi.perales @.....com>

*Per si a alg√ļ li interessa participar-hi ...
*


**


*
*

*PLEC DE CONDICIONS ECON√íMIQUES ADMINISTRATIVES I T√ą
CNIQUES QUE HAN DE REGIR
LA CONTRACTACI√ď DE LA CONSULTOR
IA I ASSIST√ąNCIA T√ąCNICA CONSISTENT EN LA
CREACI√ď D'UN
 SISTEMA DE PARTICIPACI√ď CIUTADANA BASADA EN UNA PLATAFO
RMA
TECNOL√íGICA I AMB CERTIFICACI√ď DIGITAL.*

* *

Que 
a més de les clàusules administratives generals per als
 contractes de
consultoria i assistència tècnica aprova
ts per aquest Ajuntament, que es
declaren aplicables al p
resent, el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny,
 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contracte
s de les
adminis¬≠tracions p√ļbliques i els seus Reglamen
ts, la Llei 7/1985, de 2
d'abril, el Reial Decret Legisla
tiu 781/1986, de 18 d'abril i el Text refós
de la Llei m
unicipal i de règim local de Catalunya, regiran la contr
actació
mitjançant concurs obert en tramitació urgent 
la consultoria i assistència
tècnica consistent en la c
reació d'un sistema de participació ciutadana
basada en
 una plataforma tecnològica i amb certificació digital.
PRIMERA. OBJECTE I PREU DEL CONTRACTE:

El present pl
ec té com a objectiu la contractació mitjançant concur
s obert
la consultoria i assistència tècnica consistent
 en la creació d'un sistema
de participació ciutadana b
asada en una plataforma tecnològica i amb
certificació 
digital.

El preu de licitaci√≥ √©s de 55.000,00 ‚ā¨

A t
ots els efectes, s'entendrà que les ofertes que formulin
 els
contractistes comprenen, a més del preu cert del co
ntracte, l'Impost sobre
el valor afegit.

El plec de cond
icions, restarà exposat a disposició dels proponents, a
 la
Secreta­ria de la Corporació.TERCERA. DURACI√ď 
DEL CONTRACTE:

El termini per a la realització de l'obj
ecte del contracte s'estendrà des de
l'endemà de la not
ificació de l'acord d'adjudicació fins el dia 1 de
dese
mbre de 2006, d'acord amb el que es fixa al Plec de condi
cions
tècniques.QUARTA. PRESENTACI√ď DE LA DOCUMENTA
CI√ď ADMINISTRATIVA:

Aprovat el plec de clàusules admin
istratives i tècniques particulars i
l'inici del procedi
ment de licitació, quedaran exposats a la Secretaria,
du
rant el període de presentació de proposicions, en hore
s d'oficina.

Els interessats podran presentar les seves 
proposicions en la Secretaria de
la Corporació, en hora
ri d'atenci√≥ al p√ļblic, fins durant el termini de 13
di
es naturals posteriors a la publicació de l'anunci de li
cita­ció en el
Butlletí oficial de la Província, en l
a forma seg√ľent:

Un sobre tancat, on es farà constar: 
Documentació administrativa per prendre
part en el concu
rs obert per a la contractació de la consultoria i
assis
tència tècnica consistent en la creació d'un sistema d
e participació
ciutadana basada en una plataforma tecnol
ògica i amb certificació digital.

En ell s'inclourà:


1. Codi d'identificació fiscal.

2. Còpia autentificad
a del Document Nacional d'Identitat del qui signa la
prop
osició i poder quan l'oferta es faci en nom d'una altra 
persona natural
o jurídica.

3. Escriptura de constituci
ó de la societat o de la seva modificació
posterior, de
gudament inscrita al Registre mercan­til, si el licitado
r es
una societat.

4. Justificant del fet que s'està al
 corrent dels paga­ments de les quotes
de la Seguretat S
ocial, mitjançant certificat del Ministeri del Treball i

Seguretat Social.

5. Declaraci√≥ jurada de no trobar‚ÄĎ
se comprès en el supòsit d'incapa­citat o
incompatibil
itat que prevenen els articles 15 al 20 de la Llei de con
tractes
de les administra¬≠cions p√ļbliques.

6. Declarac
ió expressa i responsable que l'empresa es troba al corr
ent de
les seves obligacions tributàries, d'acord amb el
 que disposa el Reial
Decret 1462/1985, de 3 de juliol. A
quest extrem, en el cas de resultar
adjudicatari provisio
nal, haurà de ser acreditat documental­ment perquè es

pugui atorgar l'adjudica­ció definitiva, mitjançant ce
rtificat de la
Delegació d'Hisenda, en què consti que h
a presentat les declaracions
tributàries exigides per Re
ial Decret 2528/86 de 18 de novembre.CINQUENA. PRESEN
TACI√ď DE PROPOSICIONS ECON√íMIQUES:

Les proposicions ec
onòmiques es presentaran en un segon sobre tancat, amb e
l
seg√ľent t√≠tol: "Propo¬≠sici√≥ econ√≤mica per optar al
 concurs obert per a la
consultoria i assistència tècni
ca consistent en la creació d'un sistema de
participaci√
≥ ciutadana basada en una plataforma tecnol√≤gica i amb
c
ertificació digital, que presenta ________________*.*

E
n ella s'inclourà: El plec de proposició, ajustat amb c
aràcter indicatiu,
al model que segueix:

"__*­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
*_____________
______________________,
ve√≠/√Įna d______¬≠___

amb domic
ili a _______________________________________, amb DNI n√
ļm.
________________, actuant en nom propi (o en represen
tació de l'empresa
___________________________­_), assa
bentat/ada de l'anunci de concurs obert
per a l'execu­ci
ó de consultoria i assistència tècnica consistent en l
a
creació d'un sistema de participació ciutadana basada
 en una plataforma
tecnològica i amb certificació digit
al, de les clàusules administra­tives i
tècniques que 
la regeixen manifesta que accepta íntegra­ment les esme
ntades
clàusules i es compromet a la seva execució, per
 un import de _______­____
euros, que inclou la quota de
 l'Impost sobre el valor afegit vigent.

(Lloc, data i si
gnatura del proposant)"SISENA. OBERTURA DE PLIQUES:


Aquest acte tindrà lloc a la sala d'actes de la corporac
ió, a les dotze
hores del dia que en faci tres o, si aq
uest és dissabte o festiu, el primer
dia h√†bil seg√ľent
, comptat a partir de l'endemà del d'acabament del termi
ni
de presentació de proposi­cions.

El secreta­ri de 
la Corporació qualificarà prèviament els documents
pre
sentats amb temps i forma. Si s'observen defectes materia
ls en la
documentació presentada podrà concedir, si ho 
creu convenient, un termini no
superior a 2 dies perquè 
el licitador esmeni l'error.

La Mesa de Contractació de
clararà admesos els licitadors, d'acord amb
l'informe de
l secretari de la Corporaci√≥ i procedir√† en acte p√ļbli
c a
l'obertura de les proposicions admeses.

a) Seguint l
'ordre de presentació, el President de la Mesa procedir
à a
l'obertura dels sobres, n√ļmeros 2 i a la lectura, e
n veu alta, de les
ofertes econòmiques de les proposicio
ns admeses.

b) A continuació s'invitarà els assistents
 perquè manifes­tin els dubtes que
se'ls ofereixen o pe
rquè demanin les explicacions que considerin
necessàrie
s, i la mesa proce­dirà a fer els aclariments i les con
testacions
pertinents.

Les proposicions es relacionaran 
detalladament aixecant-se acta i donant
trasllat de les 
pliques i documentació presentada als tècnics nomenats 
al
respecte per la Mesa de contracta­ció, perquè emeti
n informe sobre les
característi­ques, qualitats, circu
mstàncies i per la seva valoració
objectiva.

En sessi√
≥ posterior la Mesa de Contractaci√≥ aixecar√† a l'√≤rgan
 de
contractació, proposta d'adjudicació a l'oferta mes
 avantatjosa, valorada
d'acord amb els criteris objec­ti
us fitxats o si s'escau, proposta de
declarar desert el c
oncurs.

Els criteris objectius seran els seg√ľents:

1) 
Oferta econòmica.

2) Disminució del termini de lliuram
ent.

3) Oferiment de millores respecte les prescripcions
 tècniques.

4) Realització de treballs semblants.

La 
ponderació dels anteriors criteris objectius seran fitxa
ts d'acord amb la
puntuaci√≥ continguda en l'annex √ļnic 
d'aquest plec de condicions.SETENA. ADJUDICACI√ď DEL 
CONTRACTE:

L'adjudicació del contracte la realitzarà l
'òrgan competent de la Corporació
en el termini màxim 
d'un mes, comptat des de la data d'obertura de
proposicio
ns en acte p√ļblic.

Per Secretaria es procedirà a notif
icar el text integro de l'adjudicació del
contracte als 
licitadors participants, amb oferiment de recursos i
cons
tància de la recepció.DESENA. DESPESES:

El contrac
tista vindrà obligat a pagar l'import de les despeses de
 tota mena
que ocasioni la formalització del contracte, 
així com els impostos de tota
mena, àdhuc l'IVA.

A tot
s efectes, s'entendrà que les ofertes que formulen els c
ontractistes
comprenen, a més del preu cert de contracta
, l'Impost sobre el valor afegit.CATORZENA. JURISDICC
I√ď COMPETENT:

Per acceptació del plec s'entén que el 
contractista renuncia a qualsevol fur
i privilegi i se so
tmet als tribunals espanyols competents per resoldre i
co
n√®ixer les q√ľestions i incid√®ncies que de manera direc
ta o indirecta
puguin derivar-se del contracte. Donat el 
caràcter exclusivament
administratiu de la contracta, to
tes les q√ľestions o diverg√®ncies que
sorgeixin amb moti
u del seu desenvolupament, es resoldran per la via
admini
strativa o per la jurisdicció contenciós administra­ti
va.QUINZENA. NORMATIVA APLICABLE:

En tot allò que n
o estigui previst en el present plec, serà d'aplicació 
el
Plec de condicions administratives generals per a la c
ontractació de
consultoria i assist√®ncia t√®cnica. A m√
©s a m√©s regiran les normes seg√ľents:
Reial Decret Legi
slatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text
r
efós de la Llei de contractes de les adminis­tracions p
√ļbliques i els seus
Reglaments, la Llei 7/1985, de 2 d'a
bril, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qua
l s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règi
m
local de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 781/1986
 de 18 d'abril i
normes del Dret privat.QUINZENA: PRE
SCRIPCIONS T√ąCNIQUES.

El projecte haurà de complir les
 prescripcions tècniques que s'adjunten al
present Plec,
 constituint les prescripcions tècniques del mateix.
*Plec de condicions tècniques per a la contractació d'u
n sistema de gestió
de participació ciutadana basada en
 una plataforma tecnològica i amb
certificació digital.
*

* *

*1. Objecte del concurs*

L'Ajuntament d'Amposta,
 en el marc del projecte "Territoris Digitals" i de
la co
nvocatòria del Departament de Relacions Institucionals s
obre
"participació ciutadana", ha posat en marxa un proc
és per a la contractació
d'un sistema de participació 
ciutadana basat en l'us de les tecnologies de
la informac
ió i de les comunicacions i amb eines de "certificació 
digital"
per garantir els processos de votació i partici
pació en seguretat i
confidencialitat.

Aquest projecte 
és basa en la creació d'una plataforma de serveis per a
l
foment de la participació ciutadana tant a nivell de l
a ciutadania, com de
les entitats i associacions locals i
 en relació a les polítiques de la
ciutat, la gestió l
ocal i les activitats de l'administració i de les
entita
ts i associacions. √Čs tracta en definitiva de facilitar 
la
participació per mitjans electrònics, la *eparticipa
ció*, i al mateix temps
facilitar la incorporació d'ein
es de *certificació digital*, ja sigui per
medi dels ide
ntificadors de l'Agència Catalana de Certificació Digit
al, o be
pel futur *eDNI *(DNI Digital que ja ha comença
t a distribuir el Ministeri
de l'Interior).

Aquesta prop
osta es basa en el projecte presentat al Departament de
R
elacions Institucionals i aprovat en la data de 26 d'abri
l d'enguany i
reformulat en la data del 18 de juny, per a
dequar els terminis i calendaris
d'execució a la resoluc
ió.

* *

*2. Elements mínims que han de contenir les o
fertes*

Les ofertes a presentar s'han de basar en els ob
jectius fixats en aquest
document i les orientacions del 
document presentat a la convocatòria del
DRI. Aquests ob
jectius i els definits en el document presentat a la DRI 
han
de ser considerats com a *elements mínims a ofertar
 *i per tant,
l'Ajuntament i la comissió tècnica i de c
ontractació, valorarà totes les
aportacions dels oferta
nts que impliquin un enriquiment tecnològic i de
valor a
fegit als objectius del projecte, amb una √ļnica limitaci
ó referida
aquesta a la quantia màxima del pressupost p
er a la posta en marxa del
projecte i de les accions a re
alitzar en el calendari establert.

En tot cas les oferte
s han de presentar:

1. Un model de sistema tecnològic p
er a la implantació de programes de
participació ciutad
ana, basat en ASP, sota programari de codi obert i
hostat
jable en el sistema de servidors municipals. Els servidor
s municipals,
basats en arquitectura INTEL utilitzaran LI
NUX.

2. El sistema tecnol√≤gic ha de permetre la creaci√
≥ de comunitats virtuals de
participació ciutadana diver
ses, tant a nivell de la corporació municipal,
com per a
 les entitats i associacions locals.

3. Com a mínim s'h
an de presentar ofertes per a la creació de cinc
comunit
ats virtuals de participació, dues per a l'Ajuntament, u
na de general
i una per a l'àmbit del projecte "Amposta 
Ciutat Digital" i tres per a
entitats i associacions loca
ls.

4. El sistema, des del punt de vista dels usuaris, b
àsicament està composat
de dos elements: Un o varis por
tals WEB a través dels quals els ciutadans
accedeixen a 
la informació mostrada pels editors, i poden emprar les

diverses eines d'interacció i participació disponibles 
(fòrums, "*blogs*",
enquestes, agenda...). A través del
s mateixos portals els usuaris es poden
registrar, i els 
editors de continguts afegirne de nous. Al mateix temps h
a
d'incorporar un sistema de gestió o "backoffice" a tra
vés del qual es
controlen i gestionen tots els aspectes 
dels portals, creats també des
d'aquesta eina.

5. La pl
ataforma tecnològica ha de permetre els usos, en els dif
erents
processos de participaci√≥ i de "votaci√≥", l'√ļs 
de sistemes de certificació
digital, seguritització de 
les transaccions i garanties de confidencialitat.
Aquests
 sistemes de "certificació digital" poden ser de les dif
erents
agències presents o que presten serveis a Catalun
ya i molt especialment els
de l'Agència Catalana de Cert
ificació Digital i del Ministeri de l'Interior
(DNI elec
trònic o eDNI).

6. Els serveis oferts han de tenir una 
durada d'un any a partir de la data
d'adjudicació i les 
tasques s'han d'ajustar al calendari previst (apartat 4
d
'aquest plec). 7. Si les ofertes de la plataforma tecnol√
≤gica presenten
despeses de llicències i de drets s'ha d
e presentar una valoració de les
despeses i condicions q
ue es requeriran en el segon i seg√ľents anys de
funciona
ment de la plataforma, així com les possibles opcions de
 compra dels
drets d'us, actualització i manteniment del
s programaris que la gestionen.

8. El sistema ha de perm
etre la creaci√≥ i generaci√≥ de m√ļltiples processos i
a
ccions de participació i per tant la creació de noves c
omunitats. En aquest
sentit l'ofertant haurà de desenvol
upar un pla de formació d'un equip local
que per a aques
ta funció crearà l'Ajuntament.

9. La plataforma requer
ida ha de poder ser utilitzada en tot tipus de
processos 
participatius de tipus quantitatiu, és a dir, processos 
com a
consultes electròniques, plafons de ciutadans, enq
uestes sensibles i fins i
tot processos electorals, de ma
nera que amb les dades obtingudes en els
esmentats proces
sos l'Administració pugui prendre decisions amb les màx
imes
garanties de seguretat i confiança.

√Čs per aix√≤ 
que la plataforma ha de complir, com a m√≠nim, els seg√ľe
nts
requisits:

¦ Oferir mecanismes de seguretat especí
fics que permetin a totes les parts
implicades confiar en
 els processos participatius executats i en els seus
resu
ltats, tal com es detalla a continuació.

¬¶ Permetre m√
ļltiples mecanismes per a la identificaci√≥ dels ciutadan
s a
l'hora de prendre part en els processos participatius
:

. Certificats digitals en format programari i en "*sma
rt card" *que tingui
disponibles el ciutadà al seu ordin
ador i que sigui reconegut per
l'Administració.

. Claus
 d'accés o dades personals que permetin la descàrrega d
inàmica de
certificats digitals a l'ordinador del ciutad
à, certificades vàlides, només
per al procés particip
atiu en marxa.

. Ser molt fàcil d'utilitzar, de manera 
que qualsevol ciutadà pugui
participar de forma intu√Įti
va en els processos participatius, utilitzant un
ordinado
r amb un simple navegador WEB, sense necessitat d'instal¬
∑lar cap
programari especial.

. Disposar d'un sistema de
 gestió via WEB que permeti configurar i gestionar
de fo
rma senzilla tots els processos participatius, amb divers
os nivells
d'usuaris d'administració i amb els mateixos 
mecanismes d'identificació
descrits per als ciutadans. M
és concretament, el sistema ha de permetre:

. Configura
r la votació o consulta, incloent la gestió de les dife
rents
candidatures o preguntes, els diferents tipus de po
ssibles respostes, les
dates durant les quals estarà obe
rt el procés participatiu, el model de
recompte, etc.

.
 Especificar el sistema d'identificació dels ciutadans, 
tal com s'ha
comentat anteriorment.

. D'una banda carreg
ar i gestionar el cens dels potencials participants
prèv
iament al procés participatiu, i d'altra banda permetre 
que els
ciutadans puguin registrarse *online *per a poder
 participar.

. Obrir i tancar el període de participaci
ó.

. La possible constitució d'un comitè de ciutadans
 sobre els quals dipositar
el control de l'honestedat del
 procés participatiu, necessari per obtenir
els resultat
s finals.

. Generar els resultats finals del procés par
ticipatiu llestos per a la seva
publicació.

. Definir e
ls formats dels resultats, aix√≠ com configurar l'aparen√
ßa del
portal de participació a través del qual accedei
xen els ciutadans.

A nivell de seguretat, com a mínim, 
la plataforma tecnològica i el sistema
de participació 
haurà de complir:

. Integritat dels resultats: la plata
forma ha d'eliminar la possibilitat de
frau i garantir la
 inviolabilitat dels vots o opinions emesos (no es poden

eliminar ni modificar ni afegir vots), ja sigui davant "*
hackers" *externs o
davant atacs interns del personal tè
cnic encarregat de la gestió dels
sistemes informàtics.


. Identificació adequada dels participants: com s'ha d
escrit anteriorment,
s'ha de garantir que només particip
en els ciutadans censats/registrats una
√ļnica vegada en 
cada procés.

. Privacitat dels participants: malgrat la
 seva identificació prèvia,
l'opinió de cada ciutadà 
ha de ser secreta, de manera que ning√ļ no s√†piga
que op
cions va escollir.

La privacitat s'ha de mantenir fins i
 tot davant de les autoritats de
l'Administració o els t
ècnics de sistemes encarregats de la
gestió/supervisió
 de la plataforma.

. Secret de resultats intermedis: de 
manera que fins al final del procés
ning√ļ no pugui con√
®ixer el resultat, evitant aix√≠ influir en els ciutadans

que encara no hagin remès la seva opinió.

. Verificac
ió independent per part dels ciutadans del resultat: cad
a ciutadà
ha de poder comprovar de forma individual, una
 vegada finalitzat el procés
participatiu, que la seva o
pinió ha estat usada en el recompte final, sense
haver d
e revelar el contingut de la mateixa.

. Protecció contr
a la coacció i la venda de vots massiva: la verificació

individual prèvia no ha de permetre la coacció o la ve
nda de l'opinió del
ciutadà.

. Facilitat per auditar: 
el procés participatiu ha de poder ser revisat
abans, du
rant i després de la seva execució, de manera que tota 
part
interessada pugui revisar els "logs" del sistema per
 comprovar el correcte
funcionament de la plataforma. Els
 esmentats "logs" (llistats) han de ser
protegits adequad
ament per evitar la seva possible modificació i eliminac
ió.

. Delegació del control a un comitè de ciutadans:
 la plataforma ha de
permetre, sempre que l'Administraci√
≥ ho desitgi, delegar el control de cada
procés particip
atiu a un comitè especial, el qual tindrà el control so
bre el
mateix. L'esmentat control es delegar√† distribu√Į
dament, és a dir, només la
cooperació d'un llindar def
init de membres de l'esmentat comitè permetrà
realitzar
 les accions requerides sobre el procés participatiu, t
al com
obtenir els resultats.

* *

*3. Calendari d'execu
ció del projecte.*

Els ofertants han de presentar un pl
a de treball, tant a nivell de la
consultoria, com de les
 tasques de desenvolupament dels aplicatius previstos
(co
munitats i projectes de participació) i la seva implanta
ció en els
servidors de la xarxa municipal. El temps mà
xim per al lliurament de tots
els treballs és l'1 de des
embre d'enguany.

* *

*4. Comissió Tècnica.*

La neces
sitat d'adequar les tasques a les necessitats reals de pa
rticipació,
tant de l'Ajuntament com de les entitats i a
ssociacions, es crearà una
comissió de treball en la qu
e hi participaran representants de l'Ajuntament,
de les e
ntitats i associacions i, si s'escau, del Departament de 
Relacions
Institucionals de la Generalitat. La comissió 
tindrà com a tasques fer un
seguiment del projecte i val
idar les tasques de consultoria, desenvolupament
i implan
tació i seguiment del projecte.

Així mateix la comissi
ó tindrà com a objectius definir les comunitats de
part
icipació previstes en aquest plec.

* *

*5. Pressupost 
de licitació.*

El pressupost, IVA inclòs, per a la rea
lització del projecte és de fins a
55.000,00' ‚ā¨Am
posta, 20 de juny de 2006.

L'ALCALDE,          
                      EL
SECRETARI,
ANNEX UNICL'adjudicació del concurs es realitzar
à al licitador que hagi obtingut més
punts, en la valor
aci√≥ ponderada segons els seg√ľents criteris objectius:


1) PREU: Fins a 10 punts.

Si la Mesa considera que la b
aixa formulada com oferta econòmica por ser
desproporcio
nada o temerària, requerirà l'informe tècnic del serve
i
corresponent.

Es considerarà desproporcionada o temer
ària la baixa en el qual el
percentatge superi en 10 uni
tats com a mínim, a la mitjana aritmètica dels
percenta
tges de baixa de totes les proposicions presentades.

2) 
DISMINUCI√ď DEL TERMINI DE LLIURAMENT: fins a 10 punts.


3) OFERIMENT DE MILLORES RESPECTE LES PRESCRIPCIONS T√ąCN
IQUES: fins a 40
punts.

4) REALITZACI√ď DE TREBALLS SEMB
LANTS: fins a 10 punts.


*PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUE
S ADMINISTRATIVES I T√ąCNIQUES QUE HAN DE REGIR
LA CONTRA
CTACI√ď DE LA CONSULTORIA I ASSIST√ąNCIA T√ąCNICA CONSIST
ENT EN LA
GESTI√ď I ASSIST√ąNCIA T√ąCNICA PER AL PROJECTE
 DE COMUNITATS D'AMPOSTA CIUTAT
DIGITAL (COMUNITAT EDUCAT
IVA, CIUTADANA I EMPRESARIAL).*

* *

Que a més de les c
làusules administratives generals per als contractes de

consultoria i assistència tècnica aprovats per aquest A
juntament, que es
declaren aplicables al present, el Reia
l Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'apr
ova el text refós de la Llei de contractes de les
admini
s¬≠tracions p√ļbliques i els seus Reglaments, la Llei 7/1
985, de 2
d'abril, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, d
e 18 d'abril i el Text refós
de la Llei municipal i de r
ègim local de Catalunya, regiran la contractació
mitjan
çant concurs obert la consultoria i assistència tècnic
a consistent en
la gestió i assistència tècnica per al
 projecte de comunitats d'Amposta
Ciutat Digital (comunit
at educativa, ciutadana i empresarial).PRIMERA. OBJEC
TE I PREU DEL CONTRACTE:

El present plec té com a objec
tiu la contractació mitjançant concurs obert
la consult
oria i assistència tècnica consistent en la gestió i a
ssistència
tècnica per al projecte de comunitats d'Ampo
sta Ciutat Digital (comunitat
educativa, ciutadana i empr
esarial).

El preu de licitaci√≥ √©s de 83.000,00 ‚ā¨

A 
tots els efectes, s'entendrà que les ofertes que formuli
n els
contractistes comprenen, a més del preu cert del c
ontracte, l'Impost sobre
el valor afegit.

El plec de con
dicions, restarà exposat a disposició dels proponents, 
a la
Secreta­ria de la Corporació.TERCERA. DURACI√ď
 DEL CONTRACTE:

El termini per a la realització de l'ob
jecte del contracte s'estendrà des de
l'endemà de la no
tificació de l'acord d'adjudicació fins el dia 31 de
de
sembre de 2007, d'acord amb el que es fixa al Plec de con
dicions
tècniques.QUARTA. PRESENTACI√ď DE LA DOCUMEN
TACI√ď ADMINISTRATIVA:

Aprovat el plec de clàusules adm
inistratives i tècniques particulars i
l'inici del proce
diment de licitació, quedaran exposats a la Secretaria,

durant el període de presentació de proposicions, en ho
res d'oficina.

Els interessats podran presentar les seve
s proposicions en la Secretaria de
la Corporació, en ho
rari d'atenci√≥ al p√ļblic, fins durant el termini de 26

dies naturals posteriors a la publicació de l'anunci de 
licita­ció en el
Butlletí oficial de la Província, en
 la forma seg√ľent:

Un sobre tancat, on es farà constar
: Documentació administrativa per prendre
part en el con
curs obert per a la contractació de la consultoria i
ass
istència tècnica consistent en la creació d'un sistema
 de participació
ciutadana basada en una plataforma tecn
ològica i amb certificació digital.

En ell s'inclourà
:

1. Codi d'identificació fiscal.

2. Còpia autentific
ada del Document Nacional d'Identitat del qui signa la
pr
oposició i poder quan l'oferta es faci en nom d'una altr
a persona natural
o jurídica.

3. Escriptura de constitu
ció de la societat o de la seva modificació
posterior, 
degudament inscrita al Registre mercan­til, si el licita
dor es
una societat.

4. Justificant del fet que s'està 
al corrent dels paga­ments de les quotes
de la Seguretat
 Social, mitjançant certificat del Ministeri del Treball
 i
Seguretat Social.

5. Declaraci√≥ jurada de no trobar‚
ÄĎse compr√®s en el sup√≤sit d'incapa¬≠citat o
incompatib
ilitat que prevenen els articles 15 al 20 de la Llei de c
ontractes
de les administra¬≠cions p√ļbliques.

6. Declar
ació expressa i responsable que l'empresa es troba al co
rrent de
les seves obligacions tributàries, d'acord amb 
el que disposa el Reial
Decret 1462/1985, de 3 de juliol.
 Aquest extrem, en el cas de resultar
adjudicatari provis
ional, haurà de ser acreditat documental­ment perquè e
s
pugui atorgar l'adjudica­ció definitiva, mitjançant 
certificat de la
Delegació d'Hisenda, en què consti que
 ha presentat les declaracions
tributàries exigides per 
Reial Decret 2528/86 de 18 de novembre.CINQUENA. PRES
ENTACI√ď DE PROPOSICIONS ECON√íMIQUES:

Les proposicions 
econòmiques es presentaran en un segon sobre tancat, amb
 el
seg√ľent t√≠tol: "Propo¬≠sici√≥ econ√≤mica per optar 
al concurs obert per a la
consultoria i assistència tèc
nica consistent en la gestió i assistència
tècnica per
 al projecte de comunitats d'Amposta Ciutat Digital (comu
nitat
educativa, ciutadana i empresarial), que presenta _
_______________*.*

En ella s'inclourà: El plec de propo
sició, ajustat amb caràcter indicatiu,
al model que seg
ueix:

"__*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­
*___________________________________,
ve√≠/√Įna d_
_____­___

amb domicili a ______________________________
_________, amb DNI n√ļm.
________________, actuant en nom
 propi (o en representació de l'empresa
________________
___________­_), assabentat/ada de l'anunci de concurs ob
ert
per a l'execu­ció de consultoria i assistència tè
cnica consistent en la
gestió i assistència tècnica pe
r al projecte de comunitats d'Amposta Ciutat
Digital (com
unitat educativa, ciutadana i empresarial), de les clàus
ules
administra­tives i tècniques que la regeixen manif
esta que accepta
íntegra­ment les esmentades clàusules
 i es compromet a la seva execució, per
un import de ___
____­____ euros, que inclou la quota de l'Impost sobre e
l
valor afegit vigent.

(Lloc, data i signatura del propo
sant)"SISENA. OBERTURA DE PLIQUES:

Aquest acte tindr
à lloc a la sala d'actes de la corporació, a les dotze

hores del dia que en faci tres o, si aquest és dissabte
 o festiu, el primer
dia h√†bil seg√ľent, comptat a parti
r de l'endemà del d'acabament del termini
de presentaci√
≥ de proposi¬≠cions.

El secreta­ri de la Corporació qu
alificarà prèviament els documents
presentats amb temps
 i forma. Si s'observen defectes materials en la
document
ació presentada podrà concedir, si ho creu convenient, 
un termini no
superior a 3 dies perquè el licitador esme
ni l'error.

La Mesa de Contractació declararà admesos 
els licitadors, d'acord amb
l'informe del secretari de la
 Corporaci√≥ i procedir√† en acte p√ļblic a
l'obertura de
 les proposicions admeses.

a) Seguint l'ordre de present
ació, el President de la Mesa procedirà a
l'obertura d
els sobres, n√ļmeros 2 i a la lectura, en veu alta, de le
s
ofertes econòmiques de les proposicions admeses.

b) A
 continuaci√≥ s'invitar√† els assistents perqu√® manifes¬
≠tin els dubtes que
se'ls ofereixen o perquè demanin les
 explicacions que considerin
necessàries, i la mesa proc
e­dirà a fer els aclariments i les contestacions
pertin
ents.

Les proposicions es relacionaran detalladament ai
xecant-se acta i donant
trasllat de les pliques i documen
tació presentada als tècnics nomenats al
respecte per l
a Mesa de contracta­ció, perquè emetin informe sobre l
es
característi­ques, qualitats, circumstàncies i per 
la seva valoració
objectiva.

En sessió posterior la Me
sa de Contractació aixecarà a l'òrgan de
contractació
, proposta d'adjudicació a l'oferta mes avantatjosa, val
orada
d'acord amb els criteris objec­tius fitxats o si s
'escau, proposta de
declarar desert el concurs.

Els crit
eris objectius seran els seg√ľents:

1) Oferta econòmica
.

2) Oferiment de millores respecte les prescripcions t√
®cniques.

3) Realització de treballs semblants.

La pon
deració dels anteriors criteris objectius seran fitxats 
d'acord amb la
puntuaci√≥ continguda en l'annex √ļnic d'a
quest plec de condicions.SETENA. ADJUDICACI√ď DEL CON
TRACTE:

L'adjudicació del contracte la realitzarà l'ò
rgan competent de la Corporació
en el termini màxim d'u
n mes, comptat des de la data d'obertura de
proposicions 
en acte p√ļblic.

Per Secretaria es procedirà a notifica
r el text integro de l'adjudicació del
contracte als lic
itadors participants, amb oferiment de recursos i
constà
ncia de la recepció.DESENA. DESPESES:

El contractis
ta vindrà obligat a pagar l'import de les despeses de to
ta mena
que ocasioni la formalització del contracte, aix
í com els impostos de tota
mena, àdhuc l'IVA.

A tots e
fectes, s'entendrà que les ofertes que formulen els cont
ractistes
comprenen, a més del preu cert de contracta, l
'Impost sobre el valor afegit.CATORZENA. JURISDICCI√ď
 COMPETENT:

Per acceptació del plec s'entén que el con
tractista renuncia a qualsevol fur
i privilegi i se sotme
t als tribunals espanyols competents per resoldre i
conè
ixer les q√ľestions i incid√®ncies que de manera directa 
o indirecta
puguin derivar-se del contracte. Donat el car
àcter exclusivament
administratiu de la contracta, totes
 les q√ľestions o diverg√®ncies que
sorgeixin amb motiu d
el seu desenvolupament, es resoldran per la via
administr
ativa o per la jurisdicció contenciós administra­tiva.
QUINZENA. NORMATIVA APLICABLE:

En tot allò que no e
stigui previst en el present plec, serà d'aplicació el

Plec de condicions administratives generals per a la cont
ractació de
consultoria i assistència tècnica. A més 
a m√©s regiran les normes seg√ľents:
Reial Decret Legisla
tiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text
ref√
≥s de la Llei de contractes de les adminis¬≠tracions p√ļb
liques i els seus
Reglaments, la Llei 7/1985, de 2 d'abri
l, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s
'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
l
ocal de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 781/1986 de
 18 d'abril i
normes del Dret privat.QUINZENA: PRESCR
IPCIONS T√ąCNIQUES.

El projecte haurà de complir les pr
escripcions tècniques que s'adjunten al
present Plec, co
nstituint les prescripcions tècniques del mateix.*Pl
ec de condicions tècniques per a la contractació de la 
gestió i
assistència tècnica per al projecte de Comuni
tats d'Amposta Ciutat Digital
(Comunitats Educativa, Ciut
adana i Empresarial).*

* *

*1. Introducció*

L'Ajuntam
ent d'Amposta, en el marc del projecte "Territoris Digita
ls" ha
previst la creació de tres "comunitats virtuals" 
per a fomentar la inclusió
de diversos col·lectius a la
 societat de la informació i del coneixement.

Entenem p
er "comunitats virtuals" un sistema d'actuacions, difusi√
≥, formaci√≥
i assistència que, en base a una plataforma
 tecnològica, permet als diversos
col·lectius participa
r en activitats formatives (*elearning*), disposar
d'espa
is per a la creació de "portals", "*blogs*" i realitzar 
activitats en
xarxa i a la xarxa, tant a nivell social, c
ultural, educatiu i d'altres
tipus.

Es tracta en definit
iva per accessible de forma assistida aquelles
aplicacion
s, serveis i continguts de la Societat del Coneixement qu
e ajuden
a disminuir o evitar la "fractura digital".

En 
el marc del projecte s'han previst tres nivells de "comun
itats virtuals",
una adreçada la ciutadania en general,
 una segona adreçada al món educatiu
(i molt especialme
nt als mestres, professors, educadors i formadors) i una

tercera al món empresarial, als professionals i emprened
ors, tant en el
àmbits de la innovació tecnològica, co
m en els sectors tradicionals, en la
direcció de potenci
ar els usos de les tecnologies de la informació i de la

comunicació en els seus àmbits.

Al mateix temps, i en 
procés concursal independent, l'Ajuntament d'Amposta
amb
 la col·laboració del Departament de Relacions Instituc
ionals ha posat en
marxa un projecte de participació bas
ada en una plataforma tecnològica (*
eparticipació*). D
e cara a mantenir la coherència i fer possibles les
màx
imes sinergies, es preveu un procés de col·laboració e
ntre ambdós
projectes i els seus desenvolupaments, així
 com la compartició de recursos.

* *

*2. Objecte del c
oncurs*

Les ofertes han de presentar un *pla d'actuació
 integral per a les tres
comunitats i de implementació, 
prove√Įment de tecnologia i gesti√≥ de les
"comunitats" *
durant el període que va des de l'adjudicació (prevista
 per a
finals de juliol) i fins al 31 de desembre del 200
7, data en la finalitza la
fase actual del projecte "Ciut
ats Digitals".

* *

*3. Elements que ha d'incorporar l'o
ferta com a mínim.*

Els elements que han d'incorporar l
es ofertes son com a mínim els definits
en el conveni en
tre la Generalitat, el Ministeri i l'Ajuntament d'Amposta
 i
que tot seguit es detallen:

*Actuaci√≥ n√ļm. 29: Crea
ció d'una Comunitat (Xarxa) Educativa*

La Comunitat (Xa
rxa) Educativa s'implementarà sobre un Campus Formatiu
V
irtual. El Campus Formatiu Virtual es planteja com un sis
tema tecnològic
que integra funcionalitats per al desenv
olupament d'accions d'ensenyament i
aprenentatge *a trav√
©s de la xarxa i en xarxa *(*elearning*).

Permetrà la f
ormació virtual a través d'Internet, reproduint un espa
i
educatiu en la xarxa i integrant en una mateixa platafo
rma eines per a l'√ļs
de continguts d'aprenentatge (gesto
r de continguts, compatibilitat amb
estàndards IMS, AICC
 i SCORM, ), sistemes per a la comunicació síncrona i
a
síncrona (xat, correu electrònic, llistes de discussió
), espais de treball
participatiu (compartir recursos, eq
uips de treball, eina de votació,
agenda) i funcionalita
ts per al seguiment i avaluació de l'alumne. Garanteix
l
a gestió d'usuaris i la definició de grups d'usuaris, a
torgant permisos
d'acció específics segons el rol adopt
at.

El *Campus Formatiu Virtual *haurà de ser adaptable
 a les necessitats
educatives tant d'un entorn escolar i 
universitari com d'un context
empresarial, pel que la sol
ució *podrà estada utilitzada per tots els agents
socia
ls que intervenen en el projecte "Ciutats Digitals"*.

*A
ctuaci√≥ n√ļm. 30: Creaci√≥ d'una Comunitat (Xarxa) Ciuta
dana*

La xarxa ciutadana haur√† de proporcionar els seg√
ľents serveis, la correcta
utilitzaci√≥ dels quals estar√
† a c√†rrec de l'associaci√≥:

. Hostalatge de pàgines W
EB a totes les associacions culturals i entitats
esportiv
es de la ciutat, permetent la utilització de bases de da
des,
suportant els principals protocols: ASP, PHP, JSP, e
tc., oferint tot tipus
d'estadístiques d'utilització.


. Hostalatge de pàgines WEB a qualsevol ciutadà interes
sat.

. Correu electrònic a associacions i ciutadans int
eressats.

. Llistes de correu, a les quals podrà subscr
iure's qualsevol ciutadà
interessat. Les temàtiques de 
les esmentades llistes vindran definides per
l'interès d
els temes que se sol·licitin.

. Servei de FTP, tant dir
igit associacions com a particulars, havent de
diferencia
r entre ells, per així oferir diferents prestacions.

. 
Xat, oferint diferents canals amb continguts diversos.

*
Actuaci√≥ n√ļm. 31: Creaci√≥ d'una Comunitat (Xarxa) Empr
esarial (Industrial)*

Dins de les activitats que se supo
rtaran a la Comunitat (Xarxa) Empresarial
(Industrial) ca
l esmentar:

· Creació d'un aplicatiu que suporti una I
NTRANET empresarial que doni accés
a la xarxa de banda a
mpla a totes les empreses ubicades als dos polígons
indu
strials. L'esmentat aplicatiu estarà integrat al *Campus
 Formatiu
Virtual*.

· Cicles de divulgació de les TIC 
a l'àmbit empresarial. Creació d'un centre
de suport qu
e doni serveis i assessori als empresaris en aquest àmbi
t.

· Incorporació de les empreses que utilitzen TIC a 
la xarxa educativa per
impulsar l'intercanvi d'experiènc
ies i la formació. Realització de cursos
per part d'aqu
estes de perfeccionament tècnic en diversos àmbits (per

exemple el disseny industrial).

· Impuls a la col·lab
oració del centre de suport amb les empreses i els
centr
es formatius.

· Incorporació dels gremis de producció
 d'arròs i oli a les noves
tecnologies. Difusió de les 
activitats de formació i Recerca dutes a terme
en l'IRTA
 i a l'Escola de Capacitació Agrària.

Es valoraran tot
es les aportacions que signifiquin un valor afegit i que

complementin o ampli√Įn les tasques anteriorment explicit
ades.

* *

*4. Col·laboracions.*

Es valorarà la prese
ntació de propostes i acord de participació, en forma d
e
diferents tipus d'acords i associacions, de les Univers
itats, centres de
Recerca, empreses amb projectes d'I+D+i
 i fundacions especialitzades en els
àmbits de la Societ
at del Coneixement i de les TIC.

Es valoraran els acords
 amb les entitats i associacions que s'han d'implicar
en 
el projecte, les ciutadanes, l'educativa i l'empresarial.


* *

*5. Calendari d'execució del projecte.*

Els ofer
tants han de presentar un pla de treball i un calendari e
l qual, en
tot cas, ha de preveure tres fases:

*A. Fase 
de desenvolupament, consultoria i implantació del projec
te (2
mesos).*

*B. Fase "pilot" amb la posta en marxa de
 les comunitats i realització de
les primeres actuacions
 (4 mesos).*

*C. Fase d'implementació i normalització 
del projecte (la resta de mesos
entre l'adjudicació, les
 dues fases anteriors i el 31 de desembre del 2007).
*

E
ls ofertants, de forma justificada i raonada, poden propo
sar, per a les
dues primeres fases, un calendari diferent
, que en tot cas, no podrà (en la
suma de les mateixes s
er superior als sis mesos).

* *

*6. Comissió Tècnica.
*

La necessitat d'adequar les tasques a les necessitats 
reals de participació,
tant de l'Ajuntament com de les e
ntitats i associacions, es crearà una
comissió de treba
ll en la que hi participaran representants de l'Ajuntamen
t,
de les entitats i associacions i, si s'escau, de la Se
cretaria de
Telecomunicacions i societat de la Informaci√
≥ i del programa "*Ciudades
Digitales*" del Ministeri d'I
nd√ļstria, Comer√ß, Turisme i Telecomunicacions.
Departam
ent de Relacions Institucionals de la Generalitat.

La co
missió tindrà com a tasques fer un seguiment del projec
te i validar les
tasques de consultoria, desenvolupament 
i implantació i seguiment del
projecte. Així mateix la 
comissió podrà proposar modificacions dels
objectius i 
de les tasques proposades, si s'escau, i sempre de com√ļ 
acord
amb l'adjudicatari i sense que representi un sobre 
cost en el
desenvolupament del projecte.

Aquesta comissi
ó realitzarà tasques d'enllaç amb altres projectes
rel
acionats i especialment amb el projecte d'*eparticipació
.*

* *

*7. Pressupost de licitació.*

El pressupost, I
VA inclòs, per a la realització del projecte és de fin
s a
83.000,00 ‚ā¨

* *

*8. Anualitats i distribució del
s pagaments.*

Per facilitar l'execució del projecte s'h
a previst una anualització del
pressupost del projecte e
n un màxim de 18 mesos i amb la distribució
seg√ľent:


Els pagaments seran realitzats en forma de bestreta. L'ad
judicatari haurà de
presentar un informe trimestral de s
eguiment, valoració i compliment dels
objectius del proj
ecte.

A tots els efectes del projecte el mes d'agost es 
considerarà com a no hàbil
a efectes de computar els te
mps de durada de les fases A i B.

Primer pagament 40,00%
 Signatura contracte

Segon pagament 15,00% 2 de gener de
 2007

Tercer pagament 15,00% 2 de abril de 2007

Quart p
agament 15,00% 1 de juliol de 2007

Cinquè pagament 15,0
0% 1 de octubre de 2007Amposta, 20 de juny de 2006.
L'ALCALDE,                       
         EL
SECRETARI,

ANNEX UNICL'
adjudicació del concurs es realitzarà al licitador que 
hagi obtingut més
punts, en la valoració ponderada sego
ns els seg√ľents criteris objectius:

1) PREU: Fins a 10 
punts.

Si la Mesa considera que la baixa formulada com o
ferta econòmica por ser
desproporcionada o temerària, r
equerirà l'informe tècnic del servei
corresponent.

Es 
considerarà desproporcionada o temerària la baixa en el
 qual el
percentatge superi en 10 unitats com a mínim, a
 la mitjana aritmètica dels
percentatges de baixa de tot
es les proposicions presentades.

2) OFERIMENT DE MILLORE
S RESPECTE LES PRESCRIPCIONS T√ąCNIQUES: fins a 40
punts.


3) REALITZACI√ď DE TREBALLS SEMBLANTS: fins a 10 punts.-- 
Jordi Perales
http://jperales25.blogspot.c
om/


-~----------------------------------------------------
----------------~-
Consultas recomendadas:

* Servi
cios de Revelado Digital
 ->> http://www.egrupos.net
/hs/99/revelado-digital.html

* Antivirus
 ->> htt
p://www.egrupos.net/hs/131/virus.html

* Cargadores 
de baterías
 ->> http://www.egrupos.net/hs/15/cargad
or-bateria.html

* Diseño Web
 ->> http://www.egru
pos.net/hs/37/diseno-web.html

-~-------------------
-------------------------------------------------~-

-
~-----------------------------------------------------
---------------~-
Algunos de los cientos de artículos
 en venta/subasta en www.egrupos.net
 * Vendo computa
dor pentium 4 cpu 1.8 (300000.00 CLP)
  -->> http://
www.egrupos.net/artid/1955

 * Vendo casa en villa l
ibertad b-276 (14000.00 USD)
  -->> http://www.egrup
os.net/artid/1956

--~------------------------------
------------------------------------~--
     Comp
ra o vende de manera diferente en www.egrupos.net


-~-
------------------------------------------------------
-------------~-
Consultas recomendadas:

* Servicio
s de Revelado Digital
 ->> http://www.egrupos.net/hs
/99/revelado-digital.html

* Antivirus
 ->> http:/
/www.egrupos.net/hs/131/virus.html

* Cargadores de 
baterías
 ->> http://www.egrupos.net/hs/15/cargador-
bateria.html

* Diseño Web
 ->> http://www.egrupos
.net/hs/37/diseno-web.html

-~----------------------
----------------------------------------------~-

-~--
------------------------------------------------------
------------~-
Algunos de los cientos de artículos en
 venta/subasta en www.egrupos.net
 * Vendo computador
 pentium 4 cpu 1.8 (300000.00 CLP)
  -->> http://www
.egrupos.net/artid/1955

 * Vendo casa en villa libe
rtad b-276 (14000.00 USD)
  -->> http://www.egrupos.
net/artid/1956

--~---------------------------------
---------------------------------~--
     Compra 
o vende de manera diferente en www.egrupos.net